User Acquisition Specialist

Marketing

What do we do?

We mainly focus on creating online solutions in the field of dietetics.

We only run our own projects focused on body weight loss and motivating customers to build healthy eating habits.


Read the offer in the language that suits you

Lokalizacja: Zdalnie

Typ umowy: B2B

Wynagrodzenie B2B: 6000 PLN - 9000 PLN (netto) + 20 dni płatnego urlopu + Benefity

Wielkość zespołu: 10


Dobre usługi powstają w sprawnych zespołach projektowych. Nasze składają się z reprezentantów różnorodnych specjalizacji, takich jak: technologie internetowe i mobilne, dietetyka, psychologia, projektowanie, UX, marketing, zarządzanie projektami.

Tworząc oraz dzieląc się naszymi internetowymi rozwiązaniami dietetycznymi i fitnesowymi, zmieniamy nawyki wielu tysięcy ludzi. Naszym flagowym (ale nie jedynym) projektem jest aplikacja powstała przy współpracy z Anną Lewandowską „Diet & Training by Ann”, która ma ponad 3 mln pobrań i wyróżnienia Apple w 21 krajach, w tym najbardziej prestiżowe App of the Day. Kreujemy własne produkty, mamy 100% decyzyjności w zakresie kierunków rozwoju oraz stabilny model biznesowy finansujący działanie firmy.

 

Aktualnie do działu marketingu szukamy osoby na stanowisko:

 

 

User Acquisition Specialist

 

 

Zakres obowiązków: 

 • Prowadzenie kampanii promujących aplikacje mobilne
 • Tworzenie analiz i raportowanie efektywności kampanii
 • Testowanie nowych taktyk i kanałów performance marketingowych
 • Współpraca z teamem graficznym – zlecanie kreacji
 • Poszukiwanie sposobów na poprawienie efektywności płatnych kampanii na wszystkich etapach lejka sprzedażowego

 

Wymagania: 

 • Praktyczne doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu i nadzorowaniu kampanii performance marketingowych w obszarze SMB
 • Doskonała znajomość jednego lub kilku paneli reklamowych (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads)
 • Umiejętność myślenia analitycznego i formułowania prostych, akcyjnych wniosków na podstawie danych z różnych źródeł
 • Znajomość produktów marketingowych Google i umiejętność wykorzystania ich w codziennej pracy (Google Tag Manager, Google Analytics, Google Data Studio)
 • Umiejętność działania w zespole, chęć dzielenia się wiedzą
 • Umiejętność wychodzenia z inicjatywą i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość MS Excel

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii promujących aplikacje mobilne
 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rynkach zagranicznych

 

Oferujemy:

 • pracę przy międzynarodowych projektach, które są używane przez setki tysięcy osób na całym świecie i wywierają realny wpływ na ich życie
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów – jesteśmy zwinną firmą, szybko wdrażamy nowe rozwiązania
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • pracę zdalną + okazjonalne wizyty w biurze, lub stacjonarną, w biurze w centrum Poznania
 • lunch – refundujemy codzienny, smaczny i zdrowy lunch (podczas pracy z biura)
 • zdrowe przekąski dostarczane na adres domowy
 • elastyczny czas pracy
 • lekcje języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania
 • ubezpieczenie grupowe
 • kartę Multisport
 • bezpłatny dostęp do naszych aplikacji dietetyczno-treningowych
 • pracę w nowoczesnym i wygodnym biurze w centrum Poznania (lub możliwość pracy zdalnej z okazjonalnymi wizytami w biurze)
 • last but not least – jeśli chcesz rozwijać się w obszarze marketingu w internecie, DietLabs jest idealnym miejscem. Nasza firma powiązana jest kapitałowo ze Sprawny.Marketing oraz MaxROY.com, dlatego masz nieograniczony dostęp do najnowszej wiedzy (szkolenia, konferencje, prenumerata Magazynu Sprawny.Marketing, wewnętrzna międzyfirmowa grupa dyskusyjna, międzyfirmowe spotkania i wymiana doświadczeń i pomysłów). Ścieżka szkoleń już na Ciebie czeka!

Rekrutacja - jak przebiega?

Dostosujemy się do Twoich potrzeb. Jeśli jesteś spoza Poznania oferujemy wirtualne
spotkanie za pośrednictwem telekonferencji (Skype lub Google Hangout).

Wysyłasz swoje CV

Weryfikujemy aplikację

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa w biurze lub online

Masz nową pracę!

Kilka powodów dlaczego warto do nas dołączyć?

Realizujemy wyjątkowe pomysły

Łączymy różne profesje, co powoduje pozytywne efekt synergii, wspomagające kreatywność i myślenie outside the box. Wspólna praca zróżnicowanych duetów przynosi niesamowite korzyści.

Gwarantujemy stabilność

Mamy sprawdzony model biznesowy, który pozwala nam finansować działalność bieżącą i inwestycje. Pracujemy nad własnym projektem, tym samym jesteśmy niezależni od klientów zewnętrznych.

Zapewniamy szybką ścieżkę rozwoju

Rozwijamy się dynamicznie, co stwarza dla Ciebie najlepszą okazję do awansu oraz wyższych zarobków. Sprawdzisz się w nowych dla Ciebie sytuacjach, dzięki czemu wzmocnisz swoje umiejętności i zdobędziesz nowe doświadczenia.

Inwestujemy w Twój rozwój

Refundujemy lub współfinansujemy kursy i szkolenia sugerując się zapotrzebowaniem poszczególnych osób. Od kursu fotografii, poprzez konferencje programistów PHP po szkolenia z content marketingu, reklamy w social mediach czy dietetyki sportowej.

Zmieniamy rzeczywistość

Jesteśmy otwarci na inicjatywy ulepszające narzędzia i procesy activerse więc jeżeli masz duszę innowatorki czy innowatora, activerse to miejsce dla Ciebie.

Dzielimy się wiedzą

Panuje u nas atmosfera wymiany wiedzy, mamy własną biblioteczkę, prenumerujemy branżowe czasopisma oraz oferujemy dostęp do płatnych materiałów online.

Wybieramy elastyczność

Pozostawiamy Ci wybór miejsca pracy, godzin pracy, a także formy umowy. W zależności od Twoich preferencji możesz pracować w oparciu o umowę o pracę lub B2B, wybór należy do Ciebie.

Dbamy o twoje zdrowe nawyki

Jeśli wybierzesz pracę w biurze, będziesz mógł skorzystać z benefitu jakim jest pyszny codzienny lunch. Ponadto nasz dział dietetyczny ciągle eksperymentuje w kuchni – ktoś to później musi zjeść. 🙂

Zachęcamy do szlifowania języka angielskiego

Zapewniamy darmową naukę języka angielskiego dostosowaną do twojego poziomu oraz cotygodniową dawkę materiałów do powtórki w domu.

Dostarczamy zdrowe przekąski wprost pod twoje drzwi

Co miesiąc wysyłamy Ci paczkę pełną wysokiej jakości produktów, które osłodzą Ci czas i dodadzą energii podczas pracy w domu.

Location: Remote

Contract type: B2B

Salary B2B: 6000 PLN - 9000 PLN (net) + 20 days of paid leave + Benefits

Team size: 10


Efficient design teams create good services. Ours consist of representatives of various specializations, such as: Internet and mobile technologies, dietetics, psychology, design, UX, marketing, project management.

By creating and sharing our online diet and fitness solutions, we are changing the habits of thousands of people. Our flagship (but not the only one) project is the Diet & Training by Ann application, created in cooperation with Anna Lewandowska, which has been downloaded over 3 million times and has won Apple awards in 21 countries, including the most prestigious App of the Day. Our flagship product in the US market, the GrowWith Jo app is consistently ranked in the TOP100 ranking of Top Grossing Apps in the Health & Fitness category. Creating our own products, we have 100% decision-making in terms of development directions and a stable business model to finance the company’s operations.

 

 

We are currently looking for a person for the position:

 

User Acquisition Specialist

 

 

Our offer is for people who:

 

 • have extensive knowledge of one or more advertising panels (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads),
 • think analytically and formulate simple action conclusions based on data from various sources,
 • experience working with App Install campaigns (Facebook Ads, Google UAC, etc.)
 • knowledge of MMPs (AppsFlyer, Kochava, Singular, Adjust, etc.)
 • experience running campaigns in foreign markets (with a focus on the US market)
 • are team-workers willing to share knowledge,
 • take the initiative and look for non-standard solutions,
 • know English well,
 • know MS Excel well.

 

An additional asset will be:

 

 • know Google marketing products and are able to use them in their daily work (Google Tag Manager, Google Analytics, Google Data Studio),

 

Your job will include:

 

 • running campaigns promoting mobile applications,
 • creating analyses and reporting the effectiveness of the campaign,
 • testing new tactics and performance marketing channels,
 • cooperation with the graphic team – commissioning a creation,
 • Looking for ways to improve the effectiveness of paid campaigns at all stages of the sales funnel.

 

We offer:

 

 • work on international projects that are used by hundreds of thousands of people around the world and have a real impact on their lives,
 • the opportunity to implement your own ideas – we are an agile company, we quickly implement new solutions,
 • modern tools,
 • remote work + occasional visits to the office, or stationary work in our office in the center of Poznań,
 • lunch – we refund a daily, tasty, and healthy lunch (when working from the office),
 • healthy snacks delivered to your home address,
 • flexible working time,
 • English lessons at different levels,
 • group insurance,
 • Multisport card,
 • free access to our diet and training applications,
 • work in a modern and comfortable office in the center of Poznań (or the possibility of working remotely with occasional visits to the office),
 • if you want to develop yourself in the area of internet marketing, DietLabs is the perfect place. Our company has capital ties to Sprawny.Marketing and MaxROY.com, therefore you have unlimited access to the latest knowledge (training, conferences, subscription to the Sprawny.Marketing magazine, internal intercompany discussion group, intercompany meetings and exchange of experiences and ideas). The training path is waiting for you!
 • Paid leave in B2B contract,
 • Fast development path – we develop dynamically, which gives you the best opportunity for promotion and higher earnings, but also greater responsibility.

 

Interested?

Apply via email : jobs@activerse.app

The recruitment process - what are the main steps?

We adjust to your needs. If you are not from Poznań, we offer an online meeting
in the form of a conference call (Skype or Google Hangout)

You send in your
application

We verify your
application

Phone call

Interview in the office or online

You've got a new job!

The main reasons why you should join us:

We implement unique ideas

We combine different professions which produces a positive synergistic effect, fosters creativity and thinking outside the box. The joint work of diverse duos brings amazing results.

We guarantee stability

We have a proven business model that allows us to finance current operations and investments. We develop our own project, thus we are independent of external clients.

We provide a fast development path

We develop dynamically which creates the best opportunity for promotion and higher earnings for you. You will get the opportunity to prove yourself in new situations and thus strengthen your skills and gain new experiences.

We invest in your development

We reimburse or co-finance courses and training based on the needs of individuals. From a photography course, through PHP developer conferences to training sessions in content marketing, social media advertising, or sports nutrition.

We change the reality

We are open to initiatives that have the potential to improve Activerse tools and processes so if you have the soul of an innovator, activerse is the right place for you.

We share knowledge

We have an atmosphere of knowledge exchange, we have our own library, subscribe to professional magazines and offer online access to paid materials.

We choose flexibility

It's up to you to choose the workplace, working hours and the form of the contract. Depending on your preferences, you can work on the basis of an employment contract or B2B, the choice is yours.

We take care of your healthy habits

If you choose to work in the office, you will be offered a delicious lunch on a daily basis. What's more, our diet department keeps experimenting in the kitchen and someone has to eat it 🙂

We encourage you to polish your English

We provide free English language tuition tailored to your level and a weekly dose of review materials to practice at home.

We deliver healthy snacks right to your door

Every month we send you a package full of high-quality products that will provide a pick-me-up and give you energy while working at home.