Mid/Senior iOS Developer

IT Team

What do we do?

We mainly focus on creating online solutions in the field of dietetics.

We only run our own projects focused on body weight loss and motivating customers to build healthy eating habits.


Read the offer in the language that suits you

Lokalizacja: Zdalnie

Typ umowy: B2B

Wynagrodzenie B2B: 19000 PLN - 23000 PLN (netto) + 20 dni płatnego urlopu + Benefity

Wielkość zespołu: 12


Activerse tworzy i rozwija aplikacje mobilne z zakresu dietetyki, fitnessu i motywacji, które pomagają w zastępowaniu złych nawyków nowymi, lepszymi oraz w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych. 💪 Na swoim koncie mamy już kilka sukcesów. Jeden z naszych produktów: Diet&Training By Ann uzyskał 3 miliony ściągnięć i prestiżowe wyróżnienie Apple: Apps of the Day.

 

Jesteśmy firmą, która bardzo dynamicznie się rozwija. Dołączając do Activerse miałbyś możliwość obserwować cały cykl rozwoju produktu i być częścią zespołu złożonego ze specjalistów z dziedzin takich jak: technologie internetowe i mobilne, dietetyka, fitness, psychologia, projektowanie, UX, marketing.

Aktualnie do działu IT szukamy osoby na stanowisko :

 

 

Mid/Senior iOS Developer

 

 

Wymagania :

 • min. 3 lata doświadczenia,
 • podstawy RxSwift,
 • znajomość zasad SOLID,
 • znajomość architektury MVVM,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • doświadczenie z Core Data lub Realm,
 • znajomość serwisu App Store Connect,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • znajomość zagadnień związanych z technologiami na urządzenia mobilne,
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

Dodatkowym atutem będzie :

 • doświadczenie z AVFoundation,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji na Apple Watch.

 

Oferujemy:

 • pracę zdalną lub pracę w biurze w centrum Poznania,
 • elastyczne godziny pracy,
 • zdrowe obiady – refundujemy codzienny, smaczny obiad podczas pracy z biura,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną,
 • zdrowe przekąski dostarczane na adres domowy,
 • bezpłatny dostęp do naszych aplikacji dietetyczno – treningowych,
 • lekcje języka angielskiego dostosowane do Twojego poziomu,
 • szybką ścieżkę rozwoju – rozwijamy się dynamicznie, co stwarza dla Ciebie najlepszą okazję do awansu oraz wyższych zarobków, ale także większej odpowiedzialności,
 • laptop (osx lub linux) + monitor,
 • płatny urlop przy współpracy B2B.

Rekrutacja - jak przebiega?

Dostosujemy się do Twoich potrzeb. Jeśli jesteś spoza Poznania oferujemy wirtualne
spotkanie za pośrednictwem telekonferencji (Skype lub Google Hangout).

Wysyłasz swoje CV

Weryfikujemy aplikację

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa w biurze lub online

Masz nową pracę!

Kilka powodów dlaczego warto do nas dołączyć?

Realizujemy wyjątkowe pomysły

Łączymy różne profesje, co powoduje pozytywne efekt synergii, wspomagające kreatywność i myślenie outside the box. Wspólna praca zróżnicowanych duetów przynosi niesamowite korzyści.

Gwarantujemy stabilność

Mamy sprawdzony model biznesowy, który pozwala nam finansować działalność bieżącą i inwestycje. Pracujemy nad własnym projektem, tym samym jesteśmy niezależni od klientów zewnętrznych.

Zapewniamy szybką ścieżkę rozwoju

Rozwijamy się dynamicznie, co stwarza dla Ciebie najlepszą okazję do awansu oraz wyższych zarobków. Sprawdzisz się w nowych dla Ciebie sytuacjach, dzięki czemu wzmocnisz swoje umiejętności i zdobędziesz nowe doświadczenia.

Inwestujemy w Twój rozwój

Refundujemy lub współfinansujemy kursy i szkolenia sugerując się zapotrzebowaniem poszczególnych osób. Od kursu fotografii, poprzez konferencje programistów PHP po szkolenia z content marketingu, reklamy w social mediach czy dietetyki sportowej.

Zmieniamy rzeczywistość

Jesteśmy otwarci na inicjatywy ulepszające narzędzia i procesy activerse więc jeżeli masz duszę innowatorki czy innowatora, activerse to miejsce dla Ciebie.

Dzielimy się wiedzą

Panuje u nas atmosfera wymiany wiedzy, mamy własną biblioteczkę, prenumerujemy branżowe czasopisma oraz oferujemy dostęp do płatnych materiałów online.

Wybieramy elastyczność

Pozostawiamy Ci wybór miejsca pracy, godzin pracy, a także formy umowy. W zależności od Twoich preferencji możesz pracować w oparciu o umowę o pracę lub B2B, wybór należy do Ciebie.

Dbamy o twoje zdrowe nawyki

Jeśli wybierzesz pracę w biurze, będziesz mógł skorzystać z benefitu jakim jest pyszny codzienny lunch. Ponadto nasz dział dietetyczny ciągle eksperymentuje w kuchni – ktoś to później musi zjeść. 🙂

Zachęcamy do szlifowania języka angielskiego

Zapewniamy darmową naukę języka angielskiego dostosowaną do twojego poziomu oraz cotygodniową dawkę materiałów do powtórki w domu.

Dostarczamy zdrowe przekąski wprost pod twoje drzwi

Co miesiąc wysyłamy Ci paczkę pełną wysokiej jakości produktów, które osłodzą Ci czas i dodadzą energii podczas pracy w domu.

Location: Remote

Contract type: B2B

Salary B2B: 19000 PLN - 23000 PLN (net) + 20 days of paid leave + Benefits

Team size: 12


Activerse creates and develops mobile applications in the field of dietetics, fitness and motivation which help replace bad habits with new, better ones and foster making the right food choices. 💪 We have already had some successes. One of our products, Diet & Training By Ann, has been downloaded 3 million times and received  the prestigious Apple Apps of the Day award.

 

Dynamic development is our primary feature. When joining Activerse you get the opportunity to observe the entire product development cycle and be part of a team composed of specialists in areas such as the internet and mobile technologies, dietetics, fitness, psychology, design, UX, and marketing.

 

We are currently looking for a specialist to join our IT team on the position of:

 

Mid/Senior iOS Developer

 

 

Our offer is for people who:

 

 • have at least 3 years of experience,
 • know the basics of RxSwift,
 • know the rules of SOLID,
 • MVVM architecture patterns,
 • take responsibility and are involved in the work they do,
 • have experience with Core Data or Realm,
 • know App Store Connect,
 • they act independently and can solve problems,
 • know the issues related to technologies for mobile devices,
 • speak English well.

 

 

An additional asset will be:

 

 • experience with AVFoundation,
 • experience in developing applications for Apple Watch

 

We offer:

 

 • work on international projects that are used by hundreds of thousands of people around the world and have a real impact on their lives,
 • the opportunity to implement your own ideas – we are an agile company, we quickly implement new solutions,
 • modern tools,
 • remote work + occasional visits to the office, or stationary work in our office in the center of Poznań,
 • lunch – we refund a daily, tasty, and healthy lunch (when working from the office),
 • healthy snacks delivered to your home address,
 • flexible working time,
 • English lessons at different levels,
 • group insurance,
 • Multisport card,
 • free access to our diet and training applications,
 • work in a modern and comfortable office in the center of Poznań (or the possibility of working remotely with occasional visits to the office),
 • Paid leave in B2B contract,
 • Fast development path – we develop dynamically, which gives you the best opportunity for promotion and higher earnings, but also greater responsibility.

  

 

Interested?

 

Apply using the form below!!

The recruitment process - what are the main steps?

We adjust to your needs. If you are not from Poznań, we offer an online meeting
in the form of a conference call (Skype or Google Hangout)

You send in your
application

We verify your
application

Phone call

Interview in the office or online

You've got a new job!

The main reasons why you should join us:

We implement unique ideas

We combine different professions which produces a positive synergistic effect, fosters creativity and thinking outside the box. The joint work of diverse duos brings amazing results.

We guarantee stability

We have a proven business model that allows us to finance current operations and investments. We develop our own project, thus we are independent of external clients.

We provide a fast development path

We develop dynamically which creates the best opportunity for promotion and higher earnings for you. You will get the opportunity to prove yourself in new situations and thus strengthen your skills and gain new experiences.

We invest in your development

We reimburse or co-finance courses and training based on the needs of individuals. From a photography course, through PHP developer conferences to training sessions in content marketing, social media advertising, or sports nutrition.

We change the reality

We are open to initiatives that have the potential to improve Activerse tools and processes so if you have the soul of an innovator, activerse is the right place for you.

We share knowledge

We have an atmosphere of knowledge exchange, we have our own library, subscribe to professional magazines and offer online access to paid materials.

We choose flexibility

It's up to you to choose the workplace, working hours and the form of the contract. Depending on your preferences, you can work on the basis of an employment contract or B2B, the choice is yours.

We take care of your healthy habits

If you choose to work in the office, you will be offered a delicious lunch on a daily basis. What's more, our diet department keeps experimenting in the kitchen and someone has to eat it 🙂

We encourage you to polish your English

We provide free English language tuition tailored to your level and a weekly dose of review materials to practice at home.

We deliver healthy snacks right to your door

Every month we send you a package full of high-quality products that will provide a pick-me-up and give you energy while working at home.